enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000
enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna- CSR (CorporateSocialResponsibility)

CSR (ang. CorporateSocialResponsibility) obejmuje wszystkie praktyki wdrażane przez przedsiębiorstwa, w celu przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego.
Komisja Europejska, w swoim 3. Komunikacie w sprawie CSR (2011), definiuje CSR jako “odpowiedzialność przedsiębiorstw za skutki, jakie ponoszą one w społeczeństwie”. W celu zaproponowania ram dla firm pragnących inwestować w zrównoważony rozwój, UE w 2001 roku opublikowała również zieloną księgę w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdefiniowano wówczas CSR, jako “dobrowolne włączanie zagadnień społecznych i środowiskowych do działalności gospodarczej i relacji z interesariuszami”. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza nie tylko przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, ale także inwestowanie w kapitał ludzki, środowisko i relacje z interesariuszami.

Idea odpowiedzialności społecznej jest integralną częścią naszej strategii.Bardzo poważnie traktujemy relacje między Firmą a klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i konkurencją.Dążymy do tego, aby relacje te były zgodne z obowiązującym prawem, zasadami etycznego i moralnego postępowania oraz ustalonymi standardami współżycia społecznego. Przestrzeganie tych standardów jest dla nas niezwykle ważne i stanowi kluczowy punkt w strategii Fab-Style.Dbamy również o potrzeby społeczności lokalnej. Nasza Firma nie podejmuje decyzji, które mają negatywny wpływna środowisko naturalne.Etyka biznesu jest podstawą naszych działań. Wierzymy, że jej praktykowanie służy współpracy z naszymi klientami. Mamy świadomość, że społeczna odpowiedzialność poprawia funkcjonowanie naszej Firmy i ogranicza potencjalne konflikty.

Zgodnie z powyższą strategią zdecydowaliśmy się  uzyskaćCertyfikat SA 8000, który dotyczy takich kwestii jak: praca przymusowa i praca dzieci, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych, dyskryminacja, praktyki dyscyplinarne, godziny pracy, systemy wynagrodzeń i zarządzania.
Oprócz ustanowienia standardów pracy na całym świecie, SA 8000 obejmuje również istniejące umowy międzynarodowe, w tym konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka.Przyjmując Certyfikat SA 8000, nasza Firma musi wziąć pod uwagę wpływ społeczny swojej działalności, a także warunki, w jakich pracują jej pracownicy, partnerzy i dostawcy.
Dzięki normie certyfikacji SA 8000 chcemy:
1. Wykazaćsię poziomem odpowiedzialności społecznej i zaangażowaniem wtraktowanie naszych pracowników w sposób etyczny i zgodny z globalnymi standardami.
2. Poprawić jakość zarządzania i wydajność naszego łańcucha dostaw.
3. Zapewnić zgodność ze światowymi standardami i zmniejszyć ryzyko zaniedbań, negatywnego rozgłosu i sporów sądowych.
4. Wesprzeć naszą wizję korporacyjną, przy jednoczesnym zwiększaniu i wzmacnianiu lojalności naszych pracowników, klientów i interesariuszy.
5.Stosować odpowiedzialność społeczną podczas składania ofert na kontrakty międzynarodowe lub rozwój regionalny, w celu uwzględnienia nowych kontraktów.

 

Najważniejszymi elementami naszej społecznej odpowiedzialności są:

– etyczne postępowanie w biznesie,

– praca na rzecz lokalnej społeczności,

– dbanie o naszych pracowników,

– dbanie o środowisko.