enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000
enfrplISO 9001:2015 ISO 13485 SA 8000

RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest :

„FAB-STYLE SP.  Z O. O.  z siedzibą ul. PORCELANOWA 2F, 49-130 TUŁOWICE.

Dane kontaktowe: nr telefonu +48 774033100

 1. Przetwarzanie danych poza EOG

Dane osobowe nie będą  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”).

 1. Dane osobowe są udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług Fab-Style Sp. z o.o. korzysta, np. dostawcy usług z zakresu IT. Wskazani Odbiorcy Danych mają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług.
 2. Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności
 • prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie szpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl))
 1. Kategorie osób, których dane przetwarzamy:
 • Kategoria: odbiorcy informacji marketingowych i handlowych
 • Kategoria: Klienci, dostawcy oraz ich pracownicy i współpracownicy
 • Kategoria: kandydaci do pracy i współpracy
 • Kategoria: Pracownicy

Odbiorcy informacji marketingowych i handlowych

 1. Cel przetwarzania:
  przekazywanie informacji handlowych i innych informacji związanych z działalnością Fab-Style Sp. z o.o.
 2. Podstawa przetwarzania:
  • jednoznacznie i dobrowolnie wyrażona zgoda przez osobę której dane dotyczą
   (RODO, art. 6 ust 1, lit. a);
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, art. 6, ust. 1, lit. f).
 3. Kategorie danych:
  imię i nazwisko, pracodawca, stanowisko, adres e-mail;
 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przez nas przetwarzane od momentu udzielenia zgody do momentu wycofania tej zgody lub do momentu, gdy dana osoba zażąda realizacji któregokolwiek ze swoich praw ograniczających lub wymagających od nas zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych;
 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Klienci, dostawcy oraz ich pracownicy i współpracownicy

 1. Cel przetwarzania:
  • realizacja przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą,
  • realizacja żądań osoby, której dane dotyczą przedstawionych przed podpisaniem umowy,
  • udzielenie i realizacja gwarancji mających zastosowanie do przedmiotu umowy,
  • ochrona interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora, w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,
  • kontakty handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów /zleceń,
  • zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi;
 2. Podstawa przetwarzania:
  • umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą lub potrzeba podjęcia działań na żądanie tej osoby jeszcze przed podpisaniem umowy (RODO, art. 6 ust 1, lit. b),
  • obowiązki ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa o rachunkowości (RODO, art. 6 ust 1, lit. c),
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (RODO, art. 6 ust 1, lit. d),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO, art. 6 ust 1, lit. f),
  • dane osobowe pracowników i współpracowników naszych kontrahentów przetwarzamy na mocy powierzenia nam tych danych przez ich Administratorów na  potrzeby realizacji wskazanych powyżej celów (RODO, art. 28);
 3. Kategorie danych:
  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: imię i nazwisko, nazwa, adres oraz dane rejestrowe NIP, REGON firmy, stanowisko lub rola w organizacji oraz dane kontaktowe;
 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu upłynięcia ważności udzielonych gwarancji lub do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa (zastosowanie ma dłuższy z okresów czasu);
 5. Źródło pozyskania danych osobowych:
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Kandydaci do pracy i współpracy

 1. Cel przetwarzania:
  realizacji procesu  rekrutacji kandydata na dane stanowisko;
 2. Podstawa przetwarzania:
  • przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą (RODO, art. 6, pkt. 1, lit b),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (RODO, art. 6, pkt. 1, lit. c),
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych procesów rekrutacji (RODO, art. 6 pkt. 1 lit a, a w zasadnych przypadkach RODO, art. 9, pkt. 1, lit. a);
 3. Kategorie danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu lub postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych jest dobrowolne (np. dane kontaktowe i inne podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych oraz w trakcie trwania procesu lub procesów rekrutacji);
 4. Czas przetwarzania:
  dane osobowe będą przetwarzane przez nas:

  • do czasu zakończenia danego procesu rekrutacji
 5. Źródło pozyskania danych osobowych
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Pracownicy

 1. Cel przetwarzania:
  Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w celach:
 • zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy o pracę;
 • wykonywania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych, w tym prowadzenia oraz archiwizacji akt osobowych;
 • wykonywania czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika, zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika, w tym realizacją szkoleń;
 • zarządzania personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi, wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika;
 • zarządzania wynikami pracy,
 • wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników, odpowiedzialnością pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialnością pracowników za mienie powierzone pracownikowi, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji;
 • organizowania i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz dla członków rodziny lub partnerów pracowników (np. grupowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia zdrowotne, benefit system);
 • zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki;
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych;
 • obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej, w tym założenia i utrzymywania kont w systemach informatycznych;
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 1. Podstawa przetwarzania:
 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków pracownika lub pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
 • przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:

– zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa;

– zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji , gdzie uzasadnionym interesem jest dbanie o jak najwyższy poziom kadry zarządzającej oraz pozostałych zatrudnionych;

 1. Kategorie danych:
 • imię i nazwisko, płeć, obywatelstwo/narodowość, dane miejsca zamieszkania i zatrudnienia (adres, miejscowość, województwo), kraj zamieszkania, numer telefonu służbowego, numer dokumentu tożsamości wydanego przez władze krajowe/rządowe lub numer paszportu, data urodzenia/wiek, informacje na temat osób pozostających na utrzymaniu, stan rodzinny (informacje do celów ubezpieczenia społecznego i wypłat z Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych), numer telefonu w sytuacjach awaryjnych,
 • numer i dane rachunku bankowego, dane na temat wynagrodzenia, wybranych świadczeń, pensji, dane z listy płac, numery i dane identyfikacji podatkowej, dane dotyczące potrąceń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, identyfikator pracownika, umowa oraz wszelkie zmiany do niej, funkcja, kategoria zatrudnienia, rodzaj pracy, stanowiska,
 • CV, wykształcenie/dyplomy, uzyskane tytuły, data zatrudnienia, historia zatrudnienia, informacje na temat pracy (takie jak staż pracy), tryb pracy, godziny pracy, urlopy, oceny, data rozwiązania umowy,
 • członkostwo w programie emerytalnym, data dołączenia i wejścia do programu emerytalnego, składki emerytalne, orzeczenia lekarskie do wykonywania pracy, niepełnosprawność (w stopniu niezbędnym do realizacji zobowiązań ustawowych), ciąża (w przypadku urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego), oraz inne w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ukończenie szkoleń i innych działań których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych,
 • informacje na temat materiałów, narzędzi i wyposażenia udostępnionych przez Spółkę, środki dyscyplinarne, członkostwo w związkach zawodowych (ewentualnie i w zakresie wymaganym/dozwolonym przez prawo),
 • identyfikator użytkownika w sieci, nazwa użytkownika, adres IP, prawa dostępu IT, rejestry IT, arkusz czasu pracy lub lista obecności.
 1. Czas przetwarzania:
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną  zgodę, Administrator będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody. Spółka zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi się sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
 2. Źródło pozyskania danych osobowych
  bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: FRÉDÉRIC FERNAND COPPIN drogą e-mailową na adres: fred.coppin@fabstyle.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: „FAB-STYLE SP.  Z O. O.  z siedzibą ul. PORCELANOWA 2F, 49-130 TUŁOWICE z dopiskiem: „ Dane osobowe”